Memories of Light

The photographer and curator Martin Wágner has been collecting historical photographic negatives and slides from unknown authors and domestic archives as part of his “Negatives from the Trash” project. He digitises them and creates an image of life in the 20th century. 

In the week prior to the opening of the exhibition “Memories of Light”, Martin Wágner invited the public to lend him their unprocessed photographic archives forgotten in their drawers, attics or cellars. He temporarily moved his studio equipment to the 400 ASA Gallery and he scanned and transferred the material into high quality digital form. The goal was to discover previously unknown, unpublished images, and to continually add the most interesting finds to the exhibition. 

Wágner is creating a pictorial document of the 20th century. He enjoys seeing how mostly amateur photographers put their natural skill into taking pictures without being formally educated in photography. At the same time, the found photographs carry informational value about the everyday life of Czechoslovak society. However, when viewing the more than 100 photos in the exhibition, it is important to remember that this is not a comprehensive document – people usually only photograph moments they want to remember, and often don’t record situations that are unpleasant or difficult. 

By collaborating on the “Memories of Light” project, the 400 ASA Gallery seeks to break down the barrier between “photographers” and “viewers,” “artists” and “visitors”, and to involve the public in the creative process of preparing a photographic exhibition. Together with Martin Wágner, we ask the question of how to deal with photographic archives in the long term. There is no institution in the Czech Republic that would systematically collect and publish similar photographic archives. However, working with this material brings about many topics for study – among them, for example, the issue of memory, personal identity, documenting the living environment, or monitoring the standard of living of society – and the related leisure activities – throughout history. 

Martin Wágner was born in 1980 in Prague. He has been taking photographs since he was twelve years old. He attended the Prague School of Photography and graduated from the Institute of Creative Photography in 2013. The beginnings of his work are connected with classic analogue photography and he tries to keep the style visible even when using a digital camera. In 1994 he started focusing on Russia and Ukraine in his intensive travels and work. He has photographed the Trans-Siberian Railway, former gulag sites in the Far East, whale hunters in Chukotka or volcanologists on Kuril Island. Wágner has won several awards and exhibited at home and abroad. Until the end of 2023, his photographs can be seen in the 400 ASA exhibition at the Katzen Arts Center in Washington DC, where he and his colleagues Karel Cudlin and Jan Dobrovsky are exhibiting photographs from pre-war Ukraine.

Fotograf a kurátor Martin Wágner v rámci svého projektu „Negativy z popelnice“ už léta sbírá historické negativy a diapozitivy od neznámých autorů a z domácích archivů. Ty digitalizuje a vytváří obraz života v průběhu 20. století. 

V týdnu před zahájením výstavy Paměť světla vyzval Martin Wágner veřejnost, aby mu zapůjčila své nezpracované fotografické archivy, které jim bez využití leží doma v šuplících, na půdách nebo ve sklepích. Ty pak v přímo v Galerii 400 ASA skenoval a přenášel je do kvalitní digitální podoby. Cílem bylo objevit dosud neznámé, nepublikované snímky, a ty nejzajímavější průběžně doplňovat do expozice. 

Wágner tímto vytváří obrazový dokument 20. století. Baví ho sledovat, jak převážně amatérští fotografové do focení vkládali svůj přirozený um a zručnost, aniž by ve fotografii byli formálně vzdělaní. Nalezené fotografie zároveň nesou informační hodnotu o každodenním životě české společnosti. Při prohlížení více než sto fotek na výstavě je ale důležité si uvědomit, že nejde o objektivní obraz doby – lidé obvykle fotografují pouze okamžiky, které si chtějí zapamatovat, a často nezaznamenávají momenty, které jsou nepříjemné nebo těžké. 

Galerie dokumentární fotografie 400 ASA se spoluprací na projektu Paměť světla snaží prolomit bariéru mezi „fotografy“ a „diváky“, „umělci“ a „návštěvníky“, a zapojit veřejnost do tvůrčího procesu přípravy fotografické výstavy. Současně si spolu s Martinem Wágnerem pokládá otázku, jak s fotografickými archivy dlouhodobě nakládat. V České republice není instituce, která by podobné fotografické archivy systematicky sbírala a zveřejňovala. Práce s tímto materiálem přitom přináší mnohá témata ke studiu – mezi nimi například problematiku paměti, osobní identity, dokumentaci žitého prostředí nebo sledování životní úrovně společnosti, a s tím spojených volnočasových aktivit, v průběhu dějin. 

Martin Wágner se narodil v roce 1980 v Praze. Fotografování se věnuje už od svých dvanácti let. Navštěvoval Pražskou fotografickou školu a v roce 2013 absolvoval Institut tvůrčí fotografie. Počátky jeho tvorby jsou spojené s klasickou analogovou fotografií a tento styl se snaží udržet viditelný i při používání digitálního fotoaparátu. Od roku 1994 se středem jeho intenzivních cest a práce staly Rusko a Ukrajina. Fotografoval Transsibiřskou magistrálu i místa bývalých gulagů na Dálném východě, lovce velryb na Čukotce nebo vulkanology na Kurilském ostrově. Wágner získal několik ocenění a vystavoval doma i v zahraničí. Do konce roku 2023 je možné jeho fotografie vidět na výstavě spolku 400 ASA v Katzen Arts Centre ve Washingtonu DC, kde spolu se svými kolegy Karlem Cudlínem a Janem Dobrovským vystavuje fotografie z předválečné Ukrajiny. 

© 2020 400 ASA