ODCHOD! – Karel Cudlín a Vojta Dukát

25.6. – 15.10.2021
400 ASA Gallery
Open Tue – Sun, 11 AM – 18 PM

EXHIBITION extended to 15th October!

“ODCHOD!” by Karel Cudlín and Vojta Dukát opens on the 30th anniversary of the departure of the last Soviet soldier from the former Czechoslovakia, which falls in June this year. The exhibition is composed of previously unpublished colour photographs from Karel Cudlín’s slides from 1990-91. Nearly 45 photographs map not only the departing soldiers, but above all what was left behind. The photographs will be complemented by an exclusive screening of a short film by Vojta Dukát, who together with Karel Cudlín filmed the last days of Soviet soldiers before their removal.

If you wanted to know what the legacy of totalitarianism looks like, you’ve come to the right place. When the military forces of the Warsaw Pact armies entered Czechoslovakia by force in August 1968, few people could have imagined that their presence, declared temporary, would cover the childhood, adolescence, and early middle age of a generation. The Soviet army, the army of an aggressive state whose only argument in foreign policy was the tank, occupied a number of military installations throughout the country and established its order. And not only there. It established its order throughout Czechoslovakia. The Czechoslovak communists quietly threw away the revival process, embraced the occupiers, and began to tighten the social screws. The Communist Party based its power on Russian tanks, whose traffic accidents were not investigated. Military facilities used by the occupiers, often historically valuable buildings, were devastated. The general devastation was, moreover, painted over with picturesque scenes from the lives of soldiers or heralds of better tomorrows and the red kingdom of the proletariat. “When the occupying army finally left, we found behind fences and wire barriers the imprint of Soviet reality.” The imprint of disrespect for everything from the landscape to human life. The ground was covered with shards of the Soviet desire for imperial glory, of which only illegible messages and Lenin’s broken head remained. The ground was soaked with diesel, fighter jet fuel, but also with Soviet presence. The withdrawal of the Soviet troops was a necessary and essential step, but to this day the ground in the barracks and airfields where the Russian imperial empire reigned is still saturated with disrespect, with the belief that it is easier to seal a window with a newspaper than to reglaze it, with the belief that it is quicker to cut down a fruiting fruit tree than to comb. We’ve managed to clean up the biggest mess, but we’ll be dealing with the soaked ground for a long time to come. We will be coming to terms with the fact that our homeland has been devastated for decades by troops of a foreign army acting as if they were in conquered territory. Above all, we will come to terms with the fact that many of us didn’t really mind because it happened behind walls, and that for some of us the presence of the occupiers was a blessing.

Jiří Padevět

Karel Cudlín

Photographer and teacher Karel Cudlín was born in Prague. He graduated from the gymnasium, the secondary school of social and legal studies and in 1987 he graduated from FAMU in the Department of Artistic Photography. In 2015-2016 he was the head of the Studio of Documentary Photography at FAMU, and in 2016 he was habilitated as an associate professor.

He cooperates with publishers, publishing houses, television and film productions in the Czech Republic and worldwide. In 1997-2003 he was one of the official photographers of the president of the republic Václav Havel. The core of his work is documentary photography and his projects are often created in cycles of several years. He has held dozens of solo exhibitions in the Czech Republic and abroad and is the author or co-author of many photographic publications. Karel Cudlín is also the recipient of 17 Czech Press Photo awards and the Revolver Revue award and is a founding member of the 400 ASA collective.

Vojta Dukát

Moravian photographer Vojta Dukát was born in 1947 in Brno and went into exile in the Netherlands after the occupation of Czechoslovakia by the Soviet army in 1968. He traveled the world and became known in the genre of humanistic photography. He does not work systematically – he tries to remain more of a “professional amateur”. Since the mid-1980s he has reduced his photography in favor of video. From 1974-1978 he was the nominated photographer of the Magnum agency in Paris. He has been recognized for his long-term contribution to the visual arts. In 1997 he received the Capi-Lux Alblas Prijs – NL and the cultural prize of the city Den Haag, the Ouborg Prijs in 2001.

 

25.6. – 15.10.2021
400 ASA Gallery

Otevřeno Út – Ne 11 – 18h

VÝSTAVA prodloužena do 15. října!

“ODCHOD!” Karla Cudlína a Vojty Dukáta se otevírá u 30. výročí odchodu posledního sovětského vojáka z někdejší ČSSR, které připadá právě na letošní červen. Výstava je komponována z dosud nezveřejněných barevných fotografií z diapozitivů Karla Cudlína z let 1990-91. Bezmála 45 fotografií nemapuje pouze odcházející vojáky, ale především to, co zůstalo po nich. Fotografie doplní exkluzivní projekce krátkého filmu Vojty Dukáta, který spolu s Karlem Cudlínem natáčel poslední dny sovětských vojáků před jejich odsunem.

Pokud jste chtěli vědět, jak vypadá dědictví totality, jste na správném místě. Když vojenské jednotky armád Varšavské smlouvy vstoupily v srpnu 1968 násilně na území Československa, málokdo si asi dokázal přestavit, že jejich přítomnost, deklarovaná jako dočasná, pokryje dětství, dospívání a počátek středního věku jedné generace. Sovětská armáda, tedy armáda agresivního státu, jehož jediným argumentem v zahraniční politice byl tank, obsadila řadu vojenských objektů po celé zemi a zavedla tam svoje pořádky. A nejen tam. Zavedla svoje pořádky v celém Československu. Českoslovenští komunisté v tichosti zahodili obrodný proces, objali okupanty a začali utahovat společenské šrouby. Komunistická strana opřela svou moc o ruské tanky, jejichž dopravní nehody nikdo nevyšetřoval. Vojenské objekty užívané okupanty, často historicky cenné budovy, byly devastovány. Všeobecná devastace byla navíc přemalovávána pitoreskními výjevy ze života vojáků nebo zvěstovatelů lepších zítřků a rudého království proletariátu. “Když okupační armáda konečně odešla, našli jsme za ploty a drátěnými zátarasy otisk sovětské reality.” Otisk neúcty k čemukoliv, od krajiny po lidský život. Zem byla pokryta střepy sovětské touhy po imperiální slávě, ze které zbyly jen nečitelné vzkazy a Leninové s rozbitou hlavou. Zem byla nasáklá naftou, provozními kapalinami stíhaček a tanků, ale také sovětskou přítomností. Odsun sovětských vojsk byl nutným a zásadním krokem, ale dodnes se ukazuje, že zem v kasárnách a na letištích, kde panovala Ruská imperiální říše, je stále nasáklá neúctou, přesvědčením, že okno je jednodušší zalepit novinami než znovu zasklít, přesvědčením, že rodící ovocný strom je rychlejší porazit než očesat. Ten největší nepořádek se nám uklidit podařilo, ale s nasáklou zemí se budeme vyrovnávat ještě dlouho. Budeme se vyrovnávat s faktem, že naši vlast devastovaly dlouhá desetiletí jednotky armády cizího státu, které se chovaly jako na dobytém území. Především se ale budeme vyrovnávat s tím, že řadě z nás to vlastně nevadilo, protože se to odehrálo za zdí, a s tím, že pro některé z nás byla přítomnost okupantů požehnáním. 

Jiří Padevět

Karel Cudlín

Fotograf a pedagog Karel Cudlín se narodil v Praze. Vystudoval gymnázium, Střední školu sociálně-právní a v roce 1987 absolvoval FAMU na katedře Umělecké fotografie. V letech 2015-2016 byl vedoucím Ateliéru dokumentární fotografie na FAMU, v roce 2016 habilitoval docentem.

Spolupracuje s vydavatelstvími, nakladatelstvími, televizními a filmovými produkcemi v ČR a ve světě. V letech 1997-2003 byl jedním z oficiálních fotografů prezidenta republiky Václava Havla. Jádrem jeho tvorby je dokumentární fotografie a jeho soubory vznikají v často několikaletých cyklech. Uspořádal desítky samostatných výstav v ČR i zahraničí a je autorem nebo spoluautorem řady fotografických publikací. Karel Cudlín je také držitelem 17 cen Czech Press Photo a ceny Revolver Revue, zároveň je zakládajícím členem skupiny 400 ASA.

Vojta Dukát

Moravský fotograf Vojta Dukát se narodil v roce 1947 v Brně a po okupaci Československa sovětskou armádou v roce 1968 odešel do nizozemského exilu. Cestoval po světě a vynikl v žánru humanistické fotografie. Nepracuje systematicky – snaží se být nadále spíše “profesionálním amatérem”. Od poloviny 80. let omezoval fotografování ve prospěch videozáznamů. V letech 1974-1978 byl nominovaným fotografem agentury Magnum v Paříži. Je oceňován za dlouhodobý přínos vizuálnímu umění. V roce 1997 obdržel Capi-Lux Alblas Prijs – NL  a kulturní cenu města Den Haag, Ouborg Prijs v roce 2001.

© 2020 400 ASA